Le Papillon Art Gallery

Здравейте, 
Арт Галерия Le Papillon 
с удоволствие Ви nредставя:

Андриан Бекяров / Andrian Bekyarov 
изложба акварел / Watercolor Exhibition 
"Път" / "Road" 
от 03 юли до 07 август 2019 
откриване / opening 
03.07.2019 г. /сряда/ от 18.00 часа 
гр.Варна, ул.Драгоман 12

Le Papillon Art Gallery presents with great pleasure from 3th July to 7th August 2019 the fine lyrical realism in Andrian Bekyarov's virtuously fulfilled watercolors. The exhibition is included in the accompanying program of the second edition of the International Triennale of Aquarelle - Varna 2019. The works of Andriyan Bekyarov - famous not only for his detailed realism, performed both in oil and watercolor technique, but also with his fantastic and historical stories, are realism telling beyond the visible. The fifteen watercolors in the exhibition, united by the theme "Road", show not only its unquestionable talent, its precision, patience, its full dedication to detail and its love for art, but also lead the viewer on the paths of the accidentally encountered beauty of the devine nature.

The watercolor allows the artist to express his poetic emotional nature, and as a technique he has no less subtle functions than that of an oil painting. It requires a lot of concentration, unmistakable precision, but at the same time it is both passionate, elegant and harmonious. It offers an array of possibilities for artistic expression in technical, genre and stylistic forms and is always with high demands on the artist. And when this technique is mastered to perfection, combined with impeccable intuition, the result is always magical - paintings that conquer and affect all senses today and tomorrow. Because of its intimacy, watercolor is close to our interior and everyday life. This makes it warmer, more comfortable, individual. The "white screen" of the paper, together with the wide palette of colors, creates endless variations in color shades and the meaning of the mystery of the inner light. Mastering this technique, Bekyarov prefers it when the work must combine a sense of airiness, artistic freedom and fine detail.

And if the watercolor technique provokes the soul of the artist, then the "Way" is what builds us up as personalities. It is the path to our goals and intentions that is the essential and most important than the end point we have identified. The trip, even if it does not have a specific purpose, enriches us and glorifies with the wisdom and harmony of nature and the people on the road, with the small and great beauties we meet. The path makes us discoverers and explorers and, in fact, with our discoveries on our way of life, we introduce Bekiarov's detailed watercolors. Lakonic, with no unnecessary drama, but with the sense of spaciousness, with the main accent seemingly in detail, and in fact the excitement that feels from the sealed moment, the artist's works suggest inner peace and tranquility. The sense of soul harmony and humility of the artist is strong and striking in all his works. It is as if time has faded and the moment of contemplation has come to transcend us beyond everyday thoughts. We see the sea through his eyes, get acquainted with the Marine Veterans, enjoy the sea treasures in the form of "Shellocks", travel through June, and pass the "End of the Lake".

We are accustomed to treating watercolor as a technique in which paintings are drawn "in one breath". Andrian Bekyarov completely changes our perception of this approach and shares why he prefers realism as a means of expression:

"About style, there is a difference between realism, hyper-realism, photo-realism, and so on. What I do is realism. The old, classic realism of the past. I like old masters and learn from them because, in my view, their worldview is closest to nature. I work on the Flemish painting method, in many layers, by first constructing things in monochrome, and then applying colors. But this is when I paint with oil paints, the watercolor is more immediate. Only the principles of rendering are common. Based on principles, I mean the things that have been discovered since the Renaissance, the airborne and airborne outlook discovered by Leonardo."

Welcome to the opening of the exhibition on 03.07.2019 / Wednesday / at 18.00 in the hall of the Art Gallery Le Papillon, Varna, on 12 Dragoman Street and together we will look through the eyes of the artist and his shared with us "Road"!

Kind regards, 
Victoria Miteva

Арт галерия Le Papillon с голямо удоволствие представя от 3-ти юли до 7-ми август 2019-та финия лиричен реализъм във виртуозно изпълнените акварелни творби на Андриан Бекяров. Изложбата е включена в съпътстващата програма на второто издание на Международно Триенале на Акварела – Варна 2019. Творбите на Андриян Бекяров - известен не само с детайлния си реализъм, изпълнен както в маслена, така и в акварелна техника, но и с фантастичните и историческите си сюжети, са реализъм разказващ отвъд видимото. Петнадесетте акварела от експозицията, обединени от темата „Път",показват не само безспорния му талант, прецизността, търпението, пълната му отдаденост към детайла и любовта му към изкуството, но и отвеждат зрителя по пътеките на случайно срещнатата красота на естествената природа.

Акварелът дава възможност на твореца да изрази поетичната си емоционална натура, а и като техника има не по-малко фини функции от тази на маслената живопис. При него се изисква много концентрация, безпогрешна прецизност, но едновременно с това той е и страстен, и елегантен, и хармоничен. Предлага безкрайно поле от възможности за художествено изразяване в техническо, жанрово и стилово отношение и е винаги с високи изисквания към художника. И когато тази техника е овладяна до съвършенство, съчетана с безпогрешна интуиция резултата е винаги магичен – картини, които завладяват и въздействат на всички сетива и днес, и утре. Майсторски владеещ тази техника, Бекяров я предпочита, когато творбата трябва да съчетава в себе си усещане за въздушност, артистична свобода и изведен фин детайл.

И ако акварелната техника предизвиква душата на художника, то „Пътят" е това, което ни изгражда като личности. Именно пътят до постигането на нашите цели и намерения е същественият и най-важният смисъл, от колкото крайната точка, която сме набелязали. Пътуването, дори да няма конкретна цел, ни обогатява и ощастливява с мъдростта и хармонията на природата и хората по пътя, с малките и големи красоти, които срещаме. Пътят ни прави откриватели и изследователи и всъщност със своите открития по житейския си път ни запознават детайлните акварели на Бекяров. Лаконични, без излишен драматизъм, но с усещането за простор, с основен акцент привидно в детайл, а всъщност вълнението, което се чувства от запечатаният момент, творбите на художника внушават вътрешен мир и спокойствие. Усещането за душевна хармония и смиреност на твореца е силно и открояващо се във всичките му творби. Сякаш времето е застинало и е настъпил момента на съзерцание, който да ни пренесе отвъд ежедневните мисли. Виждаме „Морето" през неговите очи, запознаваме се с „Морските ветерани", радваме се на морските съкровища във вида на „Раковини", пътешестваме през „Юни" и минаваме „Край езерото".

Свикнали сме да възприемаме акварела като техника, при която картините се рисуват "на един дъх". Андриан Бекяров напълно променя представата ни за този подход и споделя защо предпочита реализма като изразно средство:

"Относно стила, има разлика между реализъм, хипер-реализъм, фото-реализъм и т.н. Това, което аз правя е реализъм. Стария, класически реализъм от миналото. Харесвам старите майстори и се уча от тях защото, според мен, техния светоглед е най-близо до природата. Работя по метода на фламандската живопис, на много слоеве, като първо изграждам нещата монохромно, а след това нанасям цветовете. Но това е когато рисувам с маслени бои, при акварела е по-непосредствено. Общи са само принципите на изобразяване. Под принципи имам предвид нещата, които са откривани от ренесанса насам, сфуматото и въздушната перспектива , открити от Леонардо."

Заповядайте на откриването на изложбата на 03.07.2019 г /сряда/ в 18.00 часа в салона на галерия Папийон, гр.Варна, ул.Драгоман 12 и заедно ще погледнем през очите на художника и споделеният му с нас „Път"!

Сърдечни поздрави, 
Виктория Митева

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments