RUSSIAN KARABIBEROV NOVA ZAGORA

 

ART GALLERY OF RUSSIAN KARABIBEROV NOVA ZAGORA

It is our pleasure to invite you to

INTERNATIONAL BETWEEN YOUNG PEOPLE
I Z L O J B A
NOVA ZAGORA 2020

June 1 - June 30, 2020
Freedom Square, 5

    For the twenty-second edition of the exhibition were received 4,327 works of art from Argentina, Bangladesh, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Germany, Greece, Egypt, Estonia, India, Indonesia, Iran, Spain, Jordan, Kazakhstan, China, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russia, Northern Macedonia, Slovakia, Slovenia, Serbia, Thailand, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Hungary, France, Croatia, Montenegro and the Czech Republic.
    The specialized jury chaired by Prof. Dr. Marin Dobrev, director of the Stara Zagora Art Gallery, with members Suzana Karanfilova, art critic at the National Gallery, Sofia and Maria Petkova, representative of the Nova Zagora Association, admitted 507 works of art, the young authors of which receive the honorary diploma of the exhibition.
    The jury awarded 9 schools and formations in fine arts with an honorary diploma for collection and 28 teachers for teaching.
    Patel Kaushikumar, 17, from the Krishna Kala Kalam School in Ahmedabad, India, received an honorary diploma for the best children's work in the name of Prof. Stoyan Stoyanov.
   An honorary diploma for the best collection in the name of Prof. Stoyan Stoyanov was awarded to the Atelier of Veysel Achar in Trabzon, Turkey.
   An honorary diploma for the best teacher in the name of Prof. Stoyan Stoyanov was awarded to Veysel Achar from the Atelier of Veysel Achar in Trabzon, Turkey.

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  М Л А Д Е Ж К А  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А 

И З Л О Ж Б А   

Н О В А  З А Г О Р А  2 0 20

 

1 юни  – 30 юни  2020 година

Площад Свобода, 5

    За двадесет и второто  издание на изложбата са получени 4 327 художествени  творби от Аржентина, Бангладеш, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Египет, Естония, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Йордания, Казахстан,  Китай, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Тайланд, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна гора и Чехия.

    Специализираното жури под председателството на проф. д-р. Марин Добрев, директор на Художествена галерия Стара Загора, с членове Сузана Каранфилова, изкуствовед в Националната  галерия, София и Мария Петкова представител на Сдружение Нова Загора, допусна за участие в изложбата 507 художествени творби, младите автори на които получават почетният диплом на изложбата.

    Журито удостои 9 училища и формации по изобразително изкуство с почетен диплом за колекция и 28 преподаватели за преподавателска работа. 

    Почетен диплом за най- добра детска творба на името на проф. Стоян Стоянов получава Пател Каушикумар на 17 години от училище Krishna Kala Kalam в град Ахмедабад, Индия.

   Почетен диплом за – най добра колекция на името на проф. Стоян Стоянов получава Ателието на Вейсел Ачар в град Трабзон, Турция.

   Почетен диплом за най – добър преподавател на името на проф. Стоян Стоянов получава Вейсел Ачар от Ателието на Вейсел Ачар в град Трабзон, Турция.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments