Daniela Georgieva

ART GALLERY OF RUSSIAN KARABIBEROV NOVA ZAGORA
It is our pleasure to invite you to
I Z L O J B A
GRAPHICS
D A N I E L A G E O R G I E V A

July 1 - July 15, 2020
Freedom Square, 5 

Daniela Georgieva was born in 1995 in Burgas.
In 2018 he graduated in Graphics at the University of Veliko Tarnovo St. St. Cyril and Methodius.
He takes part in many group exhibitions.
The exhibition at the Rusi Karabiberov Art Gallery is her first solo performance.

My favorite images are portraits, sketches and figural compositions. Fine art is the best way for me to express myself and I am happy to have the opportunity to do so.
Daniela Georgieva

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

И З Л О Ж Б А

Г Р А Ф И К А

Д А Н И Е Л А  Г Е О Р Г И Е В А

1 юли  – 15 юли, 2020 година

Площад Свобода, 5

          Даниела Георгиева е родена през 1995 година в Бургас.

          През 2018 година завършва специалност Графика във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий.

          Взема участие в множество колективни изложби.

          Изложбата в Художествена галерия Руси Карабиберов е нейната първа самостоятелна изява.

          Любими за изображение са ми портрети, етюди и фигурални композиции. Изобразителното изкуство е най-подходящият за мен начин да изразя себе си и съм щастлива от факта, че имам възможността да го сторя.

                                                                                                                                                 Даниела Георгиева

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments