Art Gallery Le Papillon

"The new beginning is often disguised as a painful end."
Lao Tzu
 
With great pleasure and impatience Art Gallery Le Papillon from July 8
to August 5, 2020 presents the exquisite works of the romantic Elena
Stoeva, created in a situation of "stopped time". The time when nature
imposed a forced brake on our hectic daily lives gave rise to many hopes
for change for the better in our lives, in the behavior and thinking of
people, in concern for others and the thought of the environment in
which we live. This hope and expectation of positive transformation in
man are the main emotions in the works united by the theme "Awaiting".
_The landscape through the window with smiling notes and the frozen
life, recreated in the ethereal still lifes with the tangible presence
of spring as a powerful renewing symbol, are the main themes through
which Elena Stoeva expresses her thoughts and emotions. _The exhibition
includes a little more than 20 works, affirming the romantic artist into
a lyrical storyteller. Her stories are about the feasible beautiful
moments and about fond memories. This is an artist, who deals a lot with
the symbolism sent in the objects and the plots. The viewer inevitably
finds in her paintings refrains from songs /"For you"/, parts of love
ballads /"Nine mountains I passed a flower to bring you"/, senses the
serene aroma of wheatgrass /"With a breath of young summer"/, of roses,
of violets, follows the long way to knowledge /"Fairy tale"/ or is
caught by the intrigue of cherry rosaries.
 
_Masterfully executed by the means of the classical ancient painting
technique, with jewelry finesse, elegance and taste, garnished with not
a small dose of mood and smiles, her works grab the viewer's attention
with the depth of the image and almost voluminous physical tangibility
of the objects. Elena Stoeva wields the expressive means of the
symbolism of flowers and small, ancient and modern objects of everyday
life and often forms coded stories in which the mind seeks the key to
the puzzle of familiar objects. _Her paintings - whether in a gallant
French style or extravagantly Victorian, they always shine with the
nobility of the classics and betray her high spirit, relying on harmony
and beauty in nature, as the main source of energy.
 
Welcome to the opening of the exhibition on July 8, 2020 at 18.00, when
in the gallery space at 12 Dragoman Street, as well as outdoors and with
the necessary distance, in the company of the charming Elena Stoeva we
will slow down our everyday life for a while to charish the moments of
"Awaiting".
 
The exhibition can be seen from July 8 to August 5th in the exhibition
hall of Art Gallery Le Papillon in Varna at 12 Dragoman Street /next to
the Puppet Theater/, on the website of the artpapilllon.com and on the
Facebook page Le Papillon Art Gallery.
 
Новото начало често е дегизирано като
болезнен край."
Лао Дзъ
 
С голямо удоволствие и нетърпение Арт Галерия Le Papillon от 08-ми юли до 5-ти август 2020 г. представя изящните творби на романтичната Елена Стоева, създадени в ситуацията на „спряло време“. Времето, в което природата наложи принудителна спирачка на забързаното ни ежедневие, породи много надежди за промяна към добро в живота ни, в поведението и мисленето на хората, в загрижеността към другия и мисълта за средата, в която живеем. Тази надежда и очакване на положителната трансформация в човека са основните емоции в творбите,
обединени от темата "Очакване".
Пейзажът през прозореца с усмихнати нотки и застиналият живот, пресъздаден в ефирните натюрморти с осезаемото присъствие на пролетта като мощен обновяващ символ, са основните теми, чрез които изразява мислите и емоциит си Елена Стоева._ В изложбата са
включени малко повече от 20 творби, утвърждаващи романтичната художничка в лиричен разказвач. Нейните истории са за вероятни бъдещи красиви мигове и за мили спомени. Тя е автор, боравещ вещо със символните послания на обектите и сюжетите. Зрителят става неизбежно
откривател в картините ѝ на рефрени от песни /"За теб"/, на части от любовни балади /"Девет планини преминах цвете да ти донеса"/, на безметежен аромат на метличини /"С дъх на младо лято"/, на рози, на теменуги, проследява дългия път към познанието /"Приказка/ или се
заиграва на броеници от череши.
 
_Изпълнени майсторски със средствата на класическата древна живописна техника, с ювелирен финес, елегантност и вкус, гарнирани с не малка доза настроение и усмивки, творбите ѝ грабват вниманието на зрителя с дълбочината на образа и почти обемна физическа осезаемост на предметите.
Елена Стоева владее изразните средства на символиката на цветята и на малките, древни и съвременни обекти от бита и често оформя закодирани истории, в които съзнанието търси ключът към ребуса от познати предмети. _Картините ѝ – дали са изпълнени във Френски
галантен стил или са разточително пищни по Викториянски, те винаги блестят с благородството на класиката и издават извисеният й дух, осланящ се на хармонията и красотата в природата, като основен източник на енергия.
 
Заповядайте на откриването на изложбата на 08 юли 2020 в 18.18 часа, когато в пространството на галерията на ул. Драгоман 12, както и на открито и с необходимата дистанция, в компанията на чаровната Елена Стоева ще забавим за малко нашето ежедневие, за да се
насладим на изяществото в "Очакване".
 
Изложбата може да бъде разгледана о 8-ти юли до 5-ти август 2020 г. в салона на Aрт Галерия Le Papillon на ул. Драгоман № 12, Варна /до Куклен театър/, както на сайта на галерията artpapilllon.com и на фейсбук страницата Le Papillon Art Gallery.
 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments