SEE Cinema Network

 

‘Burek’ by Ismet Sijarina is supported by SEE Cinema Network

At the 31st meeting of the general assembly of the SEE Cinema Network (Southeast European Film Fund) held online, it was decided to support 8 film projects from the 8 member countries of the network.

The Kosovo-supported film project, the feature-length feature film ‘Burek’ by Ismet Sijarina, was the winner of the 2019 CCK competition in the script development category.

The film follows Hector, a 45-year-old emigrant from Kosovo who marries a German girl (Kristine) for letters. Hector finds himself entangled in complex emotional unexpected situations and out of any planning, while Hakan a man about 37 years old, a social worker, is assigned to follow the flow of this marital bond.

Kosovo Cinema Center

KLA Street No. 273 10000

Pristina, Kosovo

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves 

 

‘Burek’ nga Ismet Sijarina mbështetet nga SEE Cinema Network

Në mbledhjen e 31-të të asamblesë së përgjithshme të SEE Cinema Network (Rrjeti Fondeve të Filmit i Evropës Juglindore) të mbajtur online, është vendosur të mbështeten 8 projekte filmike nga 8 vendet anëtare të rrjetit.

Projekti filmik i mbështetur nga Kosova, filmi i gjatë artistik në zhvillim ‘Burek’ nga Ismet Sijarina ishte fitues në konkursin e QKK-së të vitit 2019 në kategorinë zhvillim skenari.

Filmi përcjell Hektorin një burrë 45 vjeç, emigrant nga Kosova që martohet për letra me një vajzë gjermane (Kristine). Hektori e gjenë veten të ngatërruar në situata komplekse emocionale të papritura dhe jashtë çdo planifikimi, përderisa Hakani një burrë rreth 37 vjeç, punonjës social, është caktuar që të përcjellë rrjedhën e kësaj lidhjeje martesore.

Qendra Kinematografike e Kosovës

Rruga UÇK Nr 273 10000

Prishtinë, Kosovë

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com 

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments