Nova Zagora

 

ARTISTIC GALLERY RUSSI KARABIBEROV NEW DAWN

It is our pleasure to invite you to

M E M E D R O N R O D N A M L A D E Ж K A H U D O Ж E S T VENA

И ЗЛО Ж Б А

NEW ZA GORA 2 0 2 1

June 1 - July 10, 2021

Svoboda Square, 5

    For the twenty-third edition of the exhibition, 2,978 works of art were collected from Bangladesh, Belarus, Bulgaria, Germany, Greece, Egypt, India, Kazakhstan, Cyprus, China, Latvia, Lithuania, Mexico, Russia, Moldova, Poland, Moldova, Moldova, Poland Northern Macedonia, Slovakia, Slovenia, Serbia, Thailand, Turkey, Ukraine, Hungary, France, Croatia and the Czech Republic.

    The specialized juries under the chairmanship of prof. dr. Marin Dobrev, director of the Art Gallery, Stara Zagora, with members Suzana Karanfilova, exhibited at the National Gallery, Sofia and Marija Petkova, representative of the Association of New Zagora, allowed to participate in the exhibition of 368 graduate students who

    The jury awarded 6 schools and formations after an illustrative experience with an initial collection diploma and 16 translators for translator work.

    Initial diploma for the best children's work in the name of prof. Stojan Stoyanov attends AGOTA KRISCIUNAITE at the age of 11 from the TRAKAI ART SHOOL school in the city of Trakai, Latvia.

   Initial diploma for - the best collection in the name of prof. Stojan Stoyanov semicircle DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI in Debrecen, Hungary.

   Initial diploma for finding a good transmitter in the name of prof. Stojan Stojanov BESSENYEI VALERIA and ANNA KALI from DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI in Debrecen, Hungary

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  М Л А Д Е Ж К А  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А 

И З Л О Ж Б А   

Н О В А  З А Г О Р А  2 0 2 1

 

1 юни  – 10 юли  2021 година

Площад Свобода, 5

    За двадесет и третото  издание на изложбата са получени 2 978 художествени  творби от Бангладеш, Беларус, България, Германия, Гърция, Египет, Индия, Казахстан, Кипър,   Китай, Латвия, Литва, Мексико, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.

    Специализираното жури под председателството на проф. д-р. Марин Добрев, директор на Художествена галерия, Стара Загора, с членове Сузана Каранфилова, изкуствовед в Националната  галерия, София и Мария Петкова представител на Сдружение Нова Загора, допусна за участие в изложбата 368 художествени творби, младите автори на които получават почетният диплом на изложбата.

    Журито удостои 6 училища и формации по изобразително изкуство с почетен диплом за колекция и 16 преподаватели за преподавателска работа. 

    Почетен диплом за най- добра детска творба на името на проф. Стоян Стоянов получава AGOTA KRISCIUNAITE на 11 години от училище TRAKAI ART SHOOL в град Тракай, Латвия.

   Почетен диплом за – най добра колекция на името на проф. Стоян Стоянов получава DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI в град Дебрецен, Унгария.

   Почетен диплом за най – добър преподавател на името на проф. Стоян Стоянов получават BESSENYEI VALERIA и ANNA KALI от DEBRECENI KAZINCZY FERNC ALTALANOS ISKOLA ES AMI в град Дебрецен, Унгария.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments