NOVA ZAGORA

 

ARTISTIC GALLERY RUSSI KARABIBEROV NEW DAWN

It is our pleasure to invite you to

И ЗЛО Ж Б А

PLENERY POPULATION

NOVA ZAGORA 2021

July 5 - August 31, 2021

Svoboda Square, 5

        Veronika Videnova, Volcho Volchev, Gergana Ivanova and Stoyan Iliev took part in the sixteenth edition of the fresco plea in Nova Zagora 2020.

        They got acquainted with the atmosphere of Novo Zagorje region, visited natural and cultural objects. They created productions with individual creative interpretation, their own aesthetic platform and emphasis.

        The technical works will be enriched by the fund of the Art Gallery of Russia Karabiberov, where up to now more than 200 works created during the previous years are being kept by the plenipotentiaries.

Περισσότερα για αυτό το κείμενο-πηγήΤο κείμενο-πηγή απαιτείται για πρόσθετες πληροφορίες μετάφρασης

Αποστολή σχολίων

Πλαϊνά πλαίσια

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да ви покани на

И З Л О Ж Б А

П Л Е Н Е Р  ПО  Ж И В О П И С
НОВА ЗАГОРА 2021

5 юли – 31 август 2021 година

Площад Свобода, 5

        В шестнадесетото издание на пленерът по живопис Нова Загора 2020 взеха участие Вероника Виденова, Вълчо Вълчев, Гергана Иванова и Стоян Илиев.

        Те се запознаха с атмосферата на новозагорския край, посетиха природни и културни обекти. Създадоха произведения с индивидуална творческа интерпретация, собствена естетическа платформа и нагласа.

        Техните творби ще обогатят фонда на Художествена галерия Руси Карабиберов, където до този момент се съхраняват над 200 произведения създадени по време на проведените през предишните годините пленери.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments