DIMITAR DIMITROV

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

И З Л О Ж Б А   Ж И В О П И С

З А В Р Ъ Щ А Н Е

Д И М И Т Ъ Р  Д И М И Т Р О В

14 декември 2021 година –  14 януари  2022 година

Площад Свобода, 5

             Димитър Димитров е роден на 10.11.1946 година в град Нова Загора.

        Още от ранна детска възраст има интерес към изобразителното изкуство запленен от анимационните филми които тогава се прожектират в новозагорското кино. Там се запознава с художниците на киното – двамата братя близнаци художници Димитър и Георги Андрееви.

        Записва се в група по рисуване ръководена от художника Тинко Сербезов.

        През 1962 година е уредена първата му изложба във фоайето на новозагорското кино.

        През 1959 година се запознава с художникът Руси Карабиберов който по това време е директор на Художествената галерия в Стара Загора. Гостува му често и получава ценни напътствия за изобразителното изкуство.

         По късно се запознава с художникът Иван Кънев който тогава работи в Художествената галерия в Сливен. По негово настояване взема участия в окръжните изложби в Сливен от 1964 до 1967 година.

         През 1969 година печели конкурс за художник в ОП Кинефикация. Попада в творческата среда на художниците Русчо Симеонов и Добри Динев които му оказват голяма творческа и професионална подкрепа.

          Творческите качества на Димитър Димитров не остават незабелязани и не след дълго е приет за член на СБХ – представителство Сливен.

           В периода 1969 -2021 година участва във всички инициативи на СБХ – представителство Сливен. Активно участва в колективни, регионални, национални и международни изложби.

           Работи в областта на живописта, графиката и иконописта.

           Организирал е четири самостоятелни изложби.

          Живее и твори в град Сливен.

 

 

RUSSIAN KARABIBER ART GALLERY NOVA ZAGORA

It is our pleasure to invite you to

EXHIBITION RETURN

DIMITAR DIMITROV

December 14, 2021 - January 14, 2022

Freedom Square, 5

Dimitar Dimitrov was born on November 10, 1946 in the town of Nova Zagora.

        From an early age he was interested in fine arts, fascinated by cartoons, which were then screened in Novi Zagorje cinema. There he met the artists of the cinema - the twin brothers artists Dimitar and Georgi Andreevi.

        He enrolled in a painting group led by the artist Tinko Serbezov.

        In 1962 his first exhibition was arranged in the lobby of the Novi Zagorje cinema.

        In 1959 he met the artist Rusi Karabiberov, who at that time was the director of the Art Gallery in Stara Zagora. He visited him often and received valuable guidance on the fine arts.

         Later he met the artist Ivan Kanev who then worked at the Art Gallery in Sliven. At his insistence he took part in the regional exhibitions in Sliven from 1964 to 1967.

         In 1969 he won a competition for an artist in the OP Kinefikatsiya. He finds himself in the creative environment of the artists Ruscho Simeonov and Dobri Dinev, who provide him with great creative and professional support.

          Dimitar Dimitrov's creative qualities did not go unnoticed and he was soon accepted as a member of the Union of Bulgarian Artists - Sliven.

           In the period 1969-2021 he participated in all initiatives of the Union of Bulgarian Artists - Sliven Representation. Actively participates in collective, regional, national and international exhibitions.

           Works in the field of painting, graphics and icon painting.

           He has organized four solo exhibitions.

           He lives and works in the town of Sliven.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments