Dante and Visions of the Afterlife among the Southern Slavs

 

The exhibition "Dante and Visions of the Afterlife among the Southern Slavs" is arranged in the "Academy" Gallery

Alley "Academy" at the National Academy of Arts hosts the exhibition "Dante and visions of the afterlife among the southern Slavs", organized with the assistance of the Italian Cultural Institute, the Center for Slavic-Byzantine Studies "Prof. Ivan Duychev", Elena and Ivan Foundation Duychevi "and" Graphicart "gallery. Curators are Aksinia Dzhurova and Plamen Petrov, learned DUMA from Didi Spasova, public relations expert of the National Academy of Arts.

Participants in the exhibition are the artists Emanuela Kovach, Dimo ​​Kolibarov, Zhivko Mutafchiev, Onnik Karanfilyan, Branko Nikolov, Lyudmil Georgiev, Vasil Kolev-Vassillo and Veselin Damyanov-Ves, who, dedicated to the text and the figure of Dante, created their plastic readings of the impression from this responsible meeting.

Thus, seven centuries after Dante's death, a palette of images unfolded before us by prominent masters of graphic art in Bulgaria, which brings us back to the archetypal ideas of the universe and eternal fears and hopes for deliverance. Performances that continue to mark our own modernity, despite our super-digital and unimaginative present. Performances that we seem to need more and more. So that we can return to ourselves in our communion with the Demiurge.

The project is part of the celebrations on the occasion of the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri and is a significant example of intercultural relations between Italy and Bulgaria.

Dante's Divine Comedy does not simply metaphorically recreate the eternal existential human journey from life through death to eternal life, codified by the Christian religion as a path to knowledge of God and salvation. "Divine Comedy", conceived and constructed as a universe of divine harmony with its three components - Hell, Purgatory and Heaven - illustrates the hesitations and quests of the human spirit, which has found its immortality in eternal and pure love. This, as medieval as it is a modern work, has been exciting for centuries readers with the extraordinary raw beauty of their artistic realities and despite their organic connection with the world of Western Christian metaphysics, weave in their literary fabric and a mystical line, well known among the Orthodox world. "Divine Comedy" is a monumental vision of man and his place in God's universe, of his ability to "read" the enigma of Creation and penetrate the secrets of the universe, say the curators of the exhibition.

According to the director of the Italian Cultural Institute in Sofia - Verena Vitur, "Dante is one of the figures who had the greatest influence on Italian and European culture and literature. His journey to the afterlife contains many metaphorical and symbolic meanings associated with" souls "in different states, from all epochs and of all origins, and we find different points of contact with the vision of the afterlife presented by the southern Slavs."

And indeed, "Divine Comedy" is close in design and plot with dozens of apocryphal visions of travels to the afterlife, known in the South Slavic Middle Ages. Apocryphal visions were a productive literary genre, representing journeys to the afterlife - to the seven heavens, hell and heaven. They develop a fabled real bodily transference into the transcendent world of god and angels in heaven and of devils and Satan in hell.

The access to the exhibition, which lasts until December 20, is with a green certificate, according to the measures adopted by the Ministry of Health.

https://www.duma.bg/izlozhbata-dante-i-videniyata-za-zadgrobniya-zhivot-sred-yuzhnite-slavyani-e-podredena-v-galeriya-akademiya-n250188

OR

https://www.duma.bg

 

Изложбата "Данте и виденията за задгробния живот сред южните славяни" е подредена в галерия "Академия"

алерия "Академия" към Националната художествена академия е домакин на изложбата "Данте и виденията за задгробния живот сред южните славяни", осъществена със съдействието на Италианския културен институт, Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", фондация "Елена и Иван Дуйчеви" и галерия "Графикарт". Куратори са Аксиния Джурова и Пламен Петров, научи ДУМА от Диди Спасова, експерт връзки с обществеността на НХА.

Участници в изложбата са художниците Емануела Ковач, Димо Колибаров, Живко Мутафчиев, Онник Каранфилян, Бранко Николов, Людмил Георгиев, Васил Колев-Vassillo и Веселин Дамянов-Ves, които, отдадени на текста и фигурата на Данте, създадоха свои пластически прочити на впечатлението си от тази отговорна среща. 

Така, седем столетия след смъртта на Данте, пред нас се разкрива палитра от образи, излезли изпод ръката на изявени майстори на графичното изкуство в България, които ни възвръщат към архетипните представи за устройството на мирозданието и извечните страхове и надежда за избавление. Представи, продължаващи да бележат и собственото ни съвремие, въпреки свръхдигиталното ни и о-без-въобразено настояще. Представи, от които като че ли имаме все по-живо нужда. За да можем да се възвърнем към себе си в общението си с Демиурга.

Проектът е част от тържествата по повод 700-годишнината от смъртта на Данте Алигиери и представлява значим пример за междукултурните отношения на Италия и България. 

"Божествена комедия" на Данте не просто пресъздава метафорично вечното екзистенциално човешко пътуване от живота през смъртта към вечния живот, кодифицирано от християнската религия като път към богопознанието и спасението. "Божествена комедия", замислена и конструирана като Вселена на божествената хармония с нейните три компонента - Ад, Чистилище и Рай - илюстрира колебанията и търсенията на човешкия дух, открил своето безсмъртие във вечната и чиста любов. Това, колкото средновековно, толкова и модерно произведение, векове наред вълнува читателите с необичайната сурова красота на своите художествени реалии и независимо от органичната си връзка със света на западната християнска метафизика, вплита в литературната си тъкан и една мистична линия, добре позната и сред православния свят. "Божествена комедия" е едно монументално видение за човека и неговото място в Божията вселена, за неговата способност да "разчита" енигмата на Творението и да проникне в тайните на мирозданието, споделят кураторите на изложбата. 

По думите на директора на Италианския културен институт в София - Верена Витур, "Данте е една от фигурите, оказали най-голямо влияние върху италианските и европейските култура и литература. Пътуването му в отвъдното съдържа изключително много метафорични и символични значения, свързани с "души" в различни състояния, от всички епохи и от всякакъв произход, и намираме различни допирни точки с видението за задгробния живот, представено от южните славяни". 

И действително "Божествена комедия" е близка по замисъл и сюжет с десетките апокрифни видения за пътувания в задгробния свят, познати в южнославянското средновековие. Апокрифните видения са били продуктивен литературен жанр,  представящ пътувания в отвъдния свят - към седемте небеса, в ада и в рая. Те разработват фабулно действително телесно пренасяне в трансцендентния свят на бога и ангелите в небесата и на дяволите и Сатаната в ада.

Достъпът до изложбата, която продължава до 20 декември, е със зелен сертификат, съобразно мерките, приети от МЗ.  

https://www.duma.bg/izlozhbata-dante-i-videniyata-za-zadgrobniya-zhivot-sred-yuzhnite-slavyani-e-podredena-v-galeriya-akademiya-n250188

OR

https://www.duma.bg

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments