PAVLO PONOMARENKO

 

ART GALLERY RUSSI KARABIBEROV NOVA ZAGORA 
They are pleased to invite you to 

I L O Z B A 
S I L A T A N A B A G R A T A

PAVLO PONOMARENKO
 July 21 - August 11, 2023
Svoboda Square, 5

 

Pavlo Ponomarenko was born in 1979 in the city of Mariupol, Ukraine.

He has been engaged in fine art since he was a child. He graduated from the Kharkiv National University of Radio Electronics with a degree in Computer Networks, Systems and Design. He started seriously dealing with fine art in 2011. Until March 2022, he lives in the city of Mariupol. After that, he moved with his family to the city of Lviv, where he currently lives and works.

Favorite trends in his art are avant-garde, cubism and abstract art. In his works, he creates his own vision of the surrounding world through the analysis of various geometric and spatial forms. Since 2017, he has been a member of NSHU. Participated in numerous national exhibitions in Ukraine and group exhibitions in Poland, USA, Denmark and Spain.

He has held several solo exhibitions in different cities in Ukraine.

 

1

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА
Имат удоволствието да Ви покани на

 И З Л О Ж Б А
 С И Л А Т А  Н А  Б А Г Р А Т А

ПАВЛО ПОНОМАРЕНКО
21 юли – 11 август 2023 година
Площад Свобода, 5

            Павло Пономаренко е роден през 1979 година в град Мариупол, Украйна. Занимава се с изобразително изкуство още от дете. Завършва Харковският национален университет по радиоелектроника със специалност Компютърни мрежи, системи и дизайн. Започва сериозно да се занимава с изобразително изкуство от 2011 година. До месец март 2022 година живее в град Мариупол. След това със семейството се премества в град Лвив където живее и твори в настоящия момент.

            Любими направления в неговото изкуство са авангардът, кубизмът и абстрактното изкуство. В своите творби създава собствена визия на околния свят чрез анализ на различни геометрични и пространствени форми. От 2017 година е член на NSHU. Участва в множество национални изложби в Украйна и колективни изложби в Полша, САЩ, Дания и Испания.

            Има реализирани няколко самостоятелни изложби в различни градове в Украйна.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments