HERE AND THERE: BETWEEN TWO COASTS

 

The MISSION Gallery
represents
HERE AND THERE: BETWEEN TWO COASTS
Exhibition of the group "Bulgarian Artists Abroad"
August 2 - September 8, 2023
Opening: August 2, 2023, 6 p.m.

The exhibition "Here And There: between two shores" will be opened on August 2 in the "Mission" gallery at the State Cultural Institute under the Ministry of Foreign Affairs. The exhibition, curated by Prof. Vasilen Vasevski, presents works by 11 Bulgarian artists who live and develop their artistic potential across the ocean in the United States of America: Tatyana Avdzhieva, Atanaska Tasart, Stanimira Radulova, Yordan Ivanov, Lucien Dimitrov, Vasilen Vasevski, Mariana Kalycheva , Kamelia Tomanova, Evgenia Petrova, Ivan Mihov and Kiril Manasiev. The violinist Blagomira Lipari, who has been living and working in the USA for years, will join the program of the event with her solo performance.

In his text for the exhibition, Prof. Vasevski, a member of the circle of "Bulgarian Artists Abroad", Chicago, writes: "Now, like migratory birds, they return for a short time to where they once flew. Their special position of a bridge between two shores and of residing in two worlds allows them to strive for the generally significant in art by reconciling/bringing closely together the national and cosmopolitan, as well as Bulgarian and American traditions in art...
Where are the authors of "Here And There: between two shores" ultimately positioned - Here or There; do they belong only to the USA or only to Bulgaria? This does not seem to matter so much, because with their works they go beyond the geographical limitations and draw the framework of a never-ending journey towards the spiritual, which they have accepted as their destiny.

The unifying link of the artists in the exhibition is not only their similar personal history, but also the group "Bulgarian Artists Abroad", created in 2007 with the aim of cooperation in the field of art to spread and preserve Bulgarian culture abroad. In their history so far, the members of the circle have recorded over thirty exhibitions, numerous participations in festivals, competitions and other cultural events, which have made them an invariable part of the life of Bulgarians in Chicago and the USA.

The exhibition is organized within this year's cycle of cultural events on the theme: "Bulgaria-America: Past, Present, Future", dedicated to the 120th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Bulgaria and the USA and is a joint project with the Executive Agency for Bulgarians in abroad.

 

Галерия МИСИЯТА
пфедставя
HERE AND THERE: МЕЖДУ ДВА БРЯГА
Изложба на групата "Български художници зад граница"
2 август – 8 септември, 2023 г.
Откриване: 2 август 2023, 18 ч.

На 2 август в галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към Министъра на външните работи ще бъде открита изложбата „Here And There: между два бряга“. Експозицията, с куратор проф. Василен Васевски, представя творби на 11 български художници, които живеят и развиват артистичния си потенциал отвъд Океана в Съединените Американски Щати: Татяна Авджиева, Атанаска Тасарт, Станимира Радулова, Йордан Иванов, Люсиен Димитров, Василен Васевски, Мариана Калъчева, Камелия Томанова, Евгения Петрова, Иван Михов и Кирил Манасиев. В програмата на събитието със свое солово изпълнение ще се включи и цигуларката Благомира Липари, която от години живее и работи в САЩ.

В своя текст към изложбата Проф. Васевски, член на кръга на „Български художници зад граница“, Чикаго, пише: „Сега, като прелетни птици, те се завръщат за кратко отново там, откъдето някога са отлетели. Особената им позиция на мост между два бряга и на пребиваващи в два свята им позволява да се стремят към общозначимото в изкуството като примиряват/събират тясно националното и космополитното, както и българските с американските традиции в изкуството…
Къде се позиционират в крайна сметка авторите на „Here And There: между два бряга“ – Тук или Там; дали принадлежат само на САЩ или пък само на България? Това като че ли няма толкова значение, защото с творбите си те излизат извън географските ограничения и чертаят рамката на едно несвършващо пътуване към духовното, което са приели за своя съдба.“

Обединяващото звено на художниците в изложбата е не само сходната им лична история, но и групата "Български художници зад граница", създена през 2007 година с цел сътрудничество в сферата на изкуството за разпространение и запазване на българската култура в чужбина. В своята досегашна история членовете на кръга са записали над тридесет изложби, множество участия във фестивали, конкурси и други културни прояви, които са ги превърнали в неизменна част от живота на българите в Чикаго и САЩ.

Изложбата се организира в рамките на тазгодишния цикъл от културни събития на тема: „България-Америка: минало, настояще, бъдеще“, посветени на 120-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и САЩ и е съвместен проект с Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments