AN IRONIC PORTRAIT - CINO ANGIONI

 

ART GALLERY RUSSI KARABIBEROV NOVA ZAGORA

It is a pleasure to invite you to

PAINTING EXHIBITION

 AN IRONIC PORTRAIT

CINO ANGIONI

 March 13 - April 3, 2024

Svoboda Square, 5

 

Cino Angioni is a visual artist, musician and entrepreneur. He was born in 1967 in Cagliari, Sardinia, Italy.

Parallel to his successful career as a drummer in Italian alternative rock, he paints with complete freedom inspired by music.

Since 2009, he has been exhibiting his works in prestigious galleries in Italy and abroad.

The exhibition in Nova Zagora provides an opportunity to meet the rich and complex creative world of Cino Angioni, through a selection of works that represent his unique stylistic world. The characters filling his works are a kaleidoscope of human emotions: from loneliness to irony, from drama to melancholy. The artist captures the essence of these moods with mastery, creating vivid portraits that invite the viewer to explore their essence.

In his works we find both irony and drama. His stylistic signature is clearly identified in a mosaic of schizophrenic and emaciated faces: figures of lonely men, drunken priests, bored women, stray dogs, greedy bankers and imprisoned nuns.

The artist prefers drawing. For him, it is an emotional vector. He uses a mixed pictorial technique, mixing oil pastels, pencils, chalks, acrylic and oil paints on the pictorial base, often impregnated with assemblage. A notable feature of his work is the final touch: scratches applied using awls, knives and blades, as if to destroy the original work and design.

The exhibition in Nova Zagora is an important stage in the career of Cino Angioni, who continues to arouse interest and admiration both nationally and internationally. With his ability to capture the essence of the human condition in its entirety. He has established himself as one of the most intriguing and original artists on the contemporary scene.

Giuseppe Carli

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да ви покани на

ИЗЛОЖБА  ЖИВОПИС

 ИРОНИЧЕН  ПОРТРЕТ 

ЧИНО  АНДЖОНИ

 13 март – 3 април 2024 година

Площад Свобода, 5

 

Чино Анджони е визуален артист, музикант и предприемач. Роден е през 1967 година в Каляри, Сардиния, Италия.

Паралелно с успешната си кариера на барабанист в италианският алтернативен рок рисува с пълна свобода вдъхновен от музиката.

От 2009 година излага свои творби в престижни галерии в Италия и чужбина.

Изложбата в Нова Загора предоставя възможност за среща с богатия и сложен творчески свят на Чино Анджони, чрез селекция от творби които представят неговия уникален стилистичен свят. Героите изпълващи неговите творби са калейдоскоп от човешки емоции: от самота до ирония, от драма до меланхолия. Художникът улавя същността на тези настроения с майсторство, създавайки живи портрети, които приканват зрителя да изследва тяхната същност.

В творбите му откриваме както ирония, така и драматизъм. Неговият стилистичен подпис е ясно идентифициран в мозайка от шизофренични и изтощени лица: фигури на самотни мъже, пияни свещеници, отегчени жени, бездомни кучета, алчни банкери и затворени монахини.

Художникът предпочита рисунката. За него тя е емоционален вектор. Използва смесена изобразителна техника, смесвайки върху изобразителната основа маслени пастели, моливи, тебешири, акрилни и маслени бои често импрегнирани с асамблаж. Забележителна характеристика на неговата работа е последното докосване: драскотини нанесени с помощта на шила, ножове и остриета, сякаш за да унищожи първоначалната работа и замисъл.

Изложбата в Ново Загара е важен етап от кариерата на Чино Анджони който продължава да буди интерес и възхищение както в национален, така и в международен план. С неговата способност да улавя същността на човешкото състояние в цялата му същност. Той се утвърждава като един от най-интригуващите и оригинални артисти на съвременната сцена.

Джузепе Карли

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments