THE DREAMCATCHER - GALIA CHUNTOVA


THE DREAMCATCHER

PAINTING EXHIBITION

GALIA CHUNTOVA

March 19 - April 13, 2024

 

THE MOON. Queen of the night - expected, mysterious, exciting and elusive in its endless course and eternal changeability. With the power to rule life, the movement of water, dreams, longings for good and harmony, dreams, beauty. Wrapped in a velvet blue mantle, it lights up the night sky with its golden face or thin red sickle. A collector of magical stories, passionate longings, mysterious events and improbable endings. Distant, in a hurry to share them - with poets, early risers, astrologers…

The artist...GALIA CHUNTOVA. A dreamer in the night. Strongly associated with the Moon. And when the Moon dreams....it creates its most wonderful and exciting creations with magic, sorcery and such ease! To be bewitched and purified and healed by stories of the Milky Way and the phases of the moon, of mysterious elixirs and dancing fish and enchanted cats. About the Supermoon's influence on roses and tulips, about windows with golden cat eyes, about snails with big dreams and more...night blue stories!

The moon has an address and rises every night on a beautiful street in Bologna, number 14. Then she bathes in moon paths, waves to her waiting worshipers, and goes on her way.

Earth is a cosmic miracle and because it has for its rivers, streams, trees, and people MOON!

All lunar enchantments and treasures will be revealed to you by Galia - layer after layer, colorful, magical and light. No moon wind in the sails of the Little Boat, which we can no longer do without.

Her favorite secret encounters and experiences in the moonlight or in dreams will be shared... Soft sighs, mysterious whispers, moon laughs from the DREAMCATCHER!

THE EXHIBITION will be opened with an INAUGURATION in the salon of the TEA ALBA gallery on 19.03.2024. - 16.30 - 19.30.ЛОВЕЦЪТ НА СЪНИЩА

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС

ГАЛЯ ЧУНТОВА

19 март - 13 април 2024 г

 

ЛУНАТА. Кралица на нощта - очаквана, тайнствена, вълнуваща и недостижима в своя безкраен ход и вечна изменчивост. Със силата да владее живота, движението на водата, мечтите, копнежите за добро и хармония, сънищата, красотата. Загърната с кадифеносиня мантия, озарява нощното небе със златното си лице или тънък червен сърп. Събирач на вълшебни истории, страстни копнежи, тайнствени събития и невероятни развръзки. Далечна, забързана, за да ги сподели - с поети, ранобудници, звездобройци..

Художничката...ГАЛЯ ЧУНТОВА. Мечтател в нощта. Силно свързана с Луната. А когато сънува Луната....създава най-прекрасните си и вълнуващи творения с магия, вълшебство и такава лекота! За да бъдем омаяни и пречистени, и излекувани от истории за Млечния път и фазите на луната, за тайнствени еликсири, танцуващи риби и омагьосани котки. За влиянието на Суперлуна върху розите и лалетата, за прозорците със златни очи на котки, за охлювите с големи мечти и още...нощнoсини истории!

Луната си има адрес и изгрява всяка нощ на красива улица в Болоня, номер 14. После се къпе в лунни пътеки, помахва на очакващите я поклонници и потегля на път.

Земята е космическо чудо и защото има за своите реки, потоци, дървета, и хора ЛУНА!

Всички лунни вълшебства и съкровища ще Ви бъдат разкрити от Галя - пласт след пласт, цветни, магични и леки. Без лунен вятър в платната на Малката лодка, без която вече не можем.

Ще бъдат споделени любимите й тайни срещи и преживелици на лунна светлина или в сънищата... Нежни въздишки, тайнствен шепот, лунен смях от ЛОВЕЦА НА СЪНИЩА!

ИЗЛОЖБАТА ще бъде открита с ВЕРНИСАЖ в салона на галерия ТЕА АЛБА на 19.03.2024. - 16.30 - 19.30.

 

SOURCE:

Tea Alba Gallery Facebook event page

 

THE ARTIST:

Website

Previously Featured on “Culture of Balkans”

 

ORGANIZER:

Tea Alba Gallery Facebook page

 

gc1

 

gc2

 

gc3

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments