SVETOFAR - Culture and Literature


The Svetofar team is happy to invite you to three literary meetings in the coming week!

Екипът на Светофар има щастието да ви покани на три литературни срещи през идната седмица!

 

About books and writing - a meeting with Ilko Dimitrov

The Svetofar team invites you to a meeting and a conversation with the writer Ilko Dimitrov.

 

09/04/2024

19:00

Svetofar

 

We will hear poems from "Once in August" (Aquarius), "The Disappearance of Time" (East-West) and "Approach" (Criticism and Humanism).За книгите и писането - среща разговор с Илко Димитров

Екипът на Светофар ви кани на среща разговор с писателя Илко Димитров.

 

09/04/2024

19:00

Светофар

 

Ще чуем стихове от "Веднъж през август"(Аквариус), "Изчезване на времето"(Изток-Запад) и "Приближение"(Критика и Хуманизъм).


svetofar1 final

 

Meeting and conversation with Violeta Hristova

The Svetofar team invites you to a meeting and a conversation with Violeta Hristova.

 

11/04/2024

19:30

Pl. Slaveykov 7

 

Violeta Hristova was born in Chirpan. Lives and works in Sofia. She graduated in Bulgarian philology at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv. She worked in Chirpan and Stara Zagora as a specialist in the "Culture" department of the municipality of Chirpan, an editor in "Chirpansko vreme", "Chirpanski Novini", "Osem Dni", as an editor in the "Geo Milev" house museum, Stara Zagora and a teacher in literature. She is the author of 13 books: "Walk to the Earthquake" (1995), "Star Map" (1997), "Let It Be Night" (2001), "The Other Room" (2006), "Snow from Another Winter" (2008), "Is it the grass?" (2010), "...She said. And it came down from the sky" (2012), "An ampoule of darkness" (2015), "The master of the view" (2017), "Portrait of the magician" (2019), "Little Roy" (2020), "Marmaladko" (2022) and "The Bright End of Sadness" (2023).

She is the winner of the national literary awards "Georgi Bratanov" (2006) and "Mara Belcheva" (2008), the first prize in the contest "In the Skirts of Vitosha" (2009), the second prize in the "Golden Chain" contest of the city of "Trud" (2008) and others.

Her works have been included in national literary publications and have been translated into Russian, Serbian and French. Her new collection of poems "The Bright End of Sadness" is a publication of the "Sense" Literary Circle. The illustrations in the book are by Ina Hristova - daughter of the author and her husband-artist Joan H. Vasquez, with whom they live and work in Mexico. This family creative tandem is making another book together.

Violeta Hristova's new collection of poems includes three poetry cycles: "Sweet from white cherries", "Aquarium for small poems" and "Saudade".Среща разговор с Виолета Христова

Екипът на Светофар ви кани на среща разговор с Виолета Христова.

 

11/04/2024

19:30

Пл. Славейков 7

 

Виолета Христова е родена в Чирпан. Живее и работи в София. Завършва българска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Работила е в Чирпан и Стара Загора като специалист в отдел "Култура" на община Чирпан, редактор във в. "Чирпанско време", "Чирпански новини", "Осем дни", като уредник в къща музей "Гео Милев" Стара Загора и преподавател по литература. Автор e на 13 книги: "Пеш до земетръса" (1995), "Звездна карта" (1997), "Да бъде нощ" (2001), "Другата стая" (2006), "Сняг от друга зима" (2008), "Тревата ли?" (2010), "...Каза тя. И слезе от небето" (2012), "Една ампула мрак" (2015), "Господарят на гледката" (2017), "Портрет на магьосника" (2019), "Малкият Рой" (2020), "Мармаладко" (2022) и "Светлият край на тъгата" (2023).

Носител e на националните литературни награди "Георги Братанов" (2006) и "Мара Белчева" (2008), на първа награда от конкурса "В полите на Витоша" (2009), втора награда в конкурса "Златен ланец" на в. "Труд" (2008) и др.

Творбите ѝ са включени в национални литературни издания и са превеждани на руски, сръбски и френски език. Новата ѝ стихосбирка "Светлият край на тъгата" е издание на Литературния кръг "Смисъл". Илюстрациите в книгата са на Ина Христова – дъщеря на авторката и на нейния съпруг-художника Жоан Х.Васкес, с когото живеят и творят в Мексико. Този семеен творчески тандем прави поредна книга заедно.

В новата стихосбирка на Виолета Христова са включени три поетични цикъла: "Сладко от бели череши", "Аквариум за дребни стихотворения" и "Саудаде".


svetofar2 final

 

Meeting and conversation with Stamena Datseva

The Svetofar team invites you to a meeting with Stamena Datseva.

 

12/04/2024

19:00

Pl. Slaveykov 7

 

Stamena Datseva (1995) was born in the city of Razgrad. She received her education at the University of St. Kliment Ohridski. Winner of awards for poetry, including the grand prize for a poem in the National Competition of the "St. Kliment Ohridski" Foundation and second prize in the National Youth Poetry Competition "Veselin Hanchev". Her poems were published in the magazine "Libra", Flame", "Crossroads", "Literary Journal".

She is the author of the collection of poems "Gardin on the Edge" (published by "VS Publishing" 2021). With it, she became a laureate of the National Competition for Debuts "South Spring" in 2021.

"Stamena's view of the world is clear and delicate. Her poems have a high resolution and at the same time present the felt meetings and separations with warmth and tact. And conversations that come true before our eyes." - Marin BodakovСреща разговор със Стамена Дацева

Екипът на Светофар ви кани на среща разговор със Стамена Дацева.

 

12/04/2024

19:00

Пл. Славейков 7

 

Стамена Дацева (1995 г.) е родена в град Разград. Получава юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски" Носител на награди за поезия, сред които голямата награда за стихотворение в Националния конкурс на фондация „Св. Климент Охридски" и втора награда в Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" Нейни стихове са публикувани в сп. „Везни" „Пламък" „Кръстопът" „Литературен вестник"

Автор е на стихосбирката „Градина на ръба“ (изд. „VS Publishing” 2021). С нея става лауреат на Националния конкурс за дебюти „Южна пролет“ през 2021 г.

„Погледът на Стамена към света е ясен и деликатен. Нейните стихотворения притежават висока различителна способност и същевременно представят почувстваните срещи и раздели с топлота и такт. И общания които се сбъдват пред очите ни.“

Марин Бодаков


svetofar3 final

 

FACEBOOK

INSTAGRAM

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments