SVETOFAR - Weekly Program


Weekly program of Svetofar - Ivan S. Valev, Maria Kumanova and Boryana Bogdanova

The Svetofar team is happy to invite you to three literary meetings in the coming week!

Екипът на Светофар има щастието да ви покани на три литературни срещи през идната седмица!Meeting and conversation with Ivan S. Valev

Svetofar invites you to a meeting with Ivan S. Valev.

 

15/04/2024

19:30

Pl. Slaveykov 7

 

Ivan S. Valev was born in 1984 in the city of Sandanski. His publications were published in periodicals - "Literaturen Vestnik", "Zhenata Dnes" magazine, "More" magazine, etc., in the Internet editions "Krastopat", "Literaturen Club", "Public Republic", "Dictum", "High View" Art", "Open Literature", "Almanac Burgas", "New Asocial Poetry", etc., as well as in the anthologies "Different silence", "Heart of Bulgaria" and "Poetry against the war" and the biographical music book "I | Remains" (2019).

He is a laureate at various forums, among which are the national competition "Petko and Pencho Slaveykovi" in the city of Tryavna and the poetry competition on the occasion of the 130th anniversary of the birth of Sirak Skitnik and the 40th anniversary of the first broadcast of Radio Blagoevgrad.

In 2018, his debut collection of poems "Turn" was awarded the "Pegasus" grand prize for poetry at the national competition for debut literature "South Spring".

In 2023, his second collection of poems "Entering the City", published by Scribens, was published.

In 2024, he was awarded the "Konstantin Pavlov" national poetry award for a new voice in Bulgarian poetry.

 

Среща разговор с Иван С. Вълев

кипът на Светофар ви кани на среща разговор с Иван С. Вълев.

 

15/04/2024

19:30

Пл. Славейков 7

 

Иван С. Вълев е роден през 1984 година в град Сандански. Негови публикации са излизали периодичния печат – „Литературен вестник”, списание „Жената Днес“, списание „Море“ и др., в интернет изданията „Кръстопът“, „Литературен клуб“, „Public Republic“, „Dictum“, „High View Art“, „Открита литература“, „Алманах Бургас“, „Нова асоциална поезия“ и др., както и в антологиите „Различна тишина“, “Сърцето на България” и „Поезия срещу войната“ и биографичната музикална книга „аз | Остава“ (2019).

Лауреат е на различни форуми, между които са националният конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ гр. Трявна и поетичният конкурс по случай 130 години от рождението на Сирак Скитник и 40 години от първата емисия на Радио Благоевград.

През 2018-та година дебютната му стихосбирка „Завой“ е отличена с голямата награда „Пегас“ за поезия на националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“.

През 2023-та година излиза втората му стихосбирка „Навлизане в града“, издание на „Скрибенс“.

През 2024 е отличен като носител на националната награда за поезия "Константин Павлов" за нов глас в българската поезия.

valev


 

Meeting and conversation with Maria Kumanova

The Svetofar team invites you to a meeting and a conversation with Maria Kumanova

 

17/04/2024

19:00

7 Slaveykov Pl

 

Maria Kumanova graduated with a master's degree in creative writing at the New Bulgarian University. For many years she has been part of the creative collective "Writers without books", where works of unpublished authors are read by their colleagues. She is a guest at a number of writing events in the country. She published her works in "Literary Journal", "Crossroads", "Klaxon Press", "Sledva" magazine, virtual anthology "Vizhdam Evropa", etc., but remains a writer without a book.

This changed in 2017, when Maria won a competition for a debut author organized by ARS and Scribens publishing houses. Her debut collection of poems "inclavo" was published in 2018 under the editorship of Georgi Gavrilov and Ninko Kirilov.

Maria is part of the author's collective behind the biographical book about the group Ostava "I | Remains", released in 2019 and "The Tale of P.I.F. " (2021). In 2021, she won an award in Tetradkata.com's "End of the World" National Poetry Contest. She is a participant in the poetry anthology "Poetry Against War" (2022). Tilda (2023) is her second book of poetry.

 

Среща разговор с Мария Куманова

Екипът на Светофар ви кани на среща разговор с Мария Куманова

 

17/04/2024

19:00

Пл Славейков 7

 

Мария Куманова завършва магистратура по творческо писане в Нов български университет. Дълги години е част от творческия колектив „Писатели без книги“, където произведения на неиздавани автори се четат от техни колеги. Гост е на редица писателски събития в страната. Свои творби публикува в „Литературен вестник“, „Кръстопът“, „Klaxon Press“, сп. „Следва“, виртуална антология „Виждам Европа“ и др., но остава писател без книга.

Това се променя през 2017 г., когато Мария печели конкурс за дебютен автор, организиран от издателствата „АРС“ и „Scribens“. Дебютната ѝ стихосбирка „inclavo“ излиза през 2018 г. под редакторството на Георги Гаврилов и Нинко Кирилов.

Мария е част от авторския колектив зад биографичната книга за група Остава „аз | Остава“, излязла през 2019 г. и „Приказката P.I.F. “ (2021). През 2021 г. печели награда в Националния конкурс за поезия „Накрай света“ на Tetradkata.com. Участник е в поетичната антология „Поезия срещу войната“ (2022). „Тилда“ (2023) е втората ѝ поетична книга.

maria


 

Meeting and conversation with Boryana Bogdanova

The Svetofar team invites you to a meeting and a conversation with Boryana Bogdanova

 

18/04/2024

19:00

Pl. Slaveykov 7

 

Boryana Marinova Bogdanova was born on August 1, 1990 in Sofia. She completed a bachelor's degree in English philology at Sofia University "St. Kliment Ohridski", and later a master's degree in "IT in media business". She has published poems in "Literaturen vestnik", "Nova asocial poeziya", on the websites "TetraDkaTa" and "Hora", as well as several articles in "GoGuide" and "Vibes". Since 2019 she is a member of the Association of Young Bulgarian Writers. She took first place in the "Prose" category in the National Poetry and Prose Contest (2019). In December 2019, her first collection of poems called "Shoulders and Solitude" was published.

 

Среща разговор с Боряна Богданова

Екипът на Светофар ви кани на среща разговор с Боряна Богданова

 

18/04/2024

19:00

Пл. Славейков 7

 

Боряна Маринова Богданова е родена на 01.08.1990 г. в гр. София. Завършва бакалавърска степен по английска филология в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а по-късно и магистратура "ИТ в медийния бизнес". Има публикувани стихотворения в "Литературен вестник", "Нова асоциална поезия”, в сайтовете "TetraDkaTa" и "Хора", както и няколко статии в "GoGuide" и "Vibes". От 2019 г. е член на Асоциацията на младите български писатели. Заема първо място в категория "Проза" в Националния конкурс за поезия и проза "Накрай света" (2019). През декември 2019 г. излиза първата ѝ стихосбирка с името "Рамене и самоти".

boryana

 

FACEBOOK

INSTAGRAM

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments