PAINTED DIARIES - NIKOLAI PETROV

 

ART GALLERY RUSSI KARABIBEROV NOVA ZAGORA

It is a pleasure to invite you to

EXHIBITION

 

PAINTED DIARIES

NIKOLAI PETROV

May 10 - May 31, 2024

Svoboda Square, 5

 

Nikolai Petrov was born in Silistra in 1980.Graduated from Pedagogy and Semiotics of Fine Art at SU St. Kliment Ohridski in 2007.

Since 2004, he has been actively involved in the artistic life of the country with participation in numerous collective and national exhibitions. He is the winner of several fine art awards.

There are several solo exhibitions in Sofia, Silistra and Sozopol. Since 2018, he has taken part in the Autumn Salon at the Russi Karabiberov Art Gallery in Nova Zagora.

The exhibition includes works from the last two months specially created for the present exhibition.

Each drawing is part of a day, a season, sometimes a feeling. Each time I wanted it to be better, cleaner, more sincere and direct, like a journey to the heart of the unthinkable, hidden from sight.

Nikolai Petrov


 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

ИЗЛОЖБА 

 

РИСУВАНИ ДНЕВНИЦИ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

10 май - 31 май 2024 година

Площад Свобода, 5

 

Николай Петров е роден в Силистра през 1980 година. Завършва Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство в СУ Св. Климент Охридски през 2007 година.

От 2004 година активно участва в художественият живот в страната с участия в множество колективни и национални изложби. Носител е на няколко награди за изобразително изкуство.

Има няколко самостоятелни изложби в София, Силистра и Созопол.

От 2018 година взема участие в Есенния салон в Художествена галерия Руси Карабиберов в Нова Загора.

В изложбата са включени творби от последните два месеца специално създадени за настоящата изложба.

Всяка рисунка е част от ден, сезон понякога от чувство. Всеки път исках да е по- добре, по- чисто, по искрено и прямо, като пътуване към сърцевина на немислимото, скрито от очите.

Николай Петров

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments