SVETOFAR - Weekly Program (May 13-19)

 

Weekly program of Svetofar - Danitsa Hristova, Stanislava Stanoeva, Veselina Angelova and creative writing course

Weekly program of Svetofar May 13 - 19:

Седмична програма на Светофар 13 - 19 май:Danitsa Hristova presents "Alveoli from paper" in Sofia

Presented by Radoslav Chichev

About the book:

"Vivid imagery and careful self-reflection. This poetry is not defenseless, it knows the patterns and interprets the mythologemes in depth. Despite the fragility that the title suggests, Danica Hristova's debut collection of poems fearlessly opens the door to serious poetry. And she has more to add.

"Alveoli from paper" will invite you to look into your own unconscious. Open and without the possibility of self-deception. Because it is through the Word that the "tiger in the foundations of the house" that Danica Hristova knows about becomes visible. Which – in various aspects – this book is about.”

– Ina Ivanova

Danitsa Hristova is a laureate of the thirty-ninth edition of the National Youth Poetry Competition "Veselin Hanchev" (2022). The book is published with the cooperation of the Municipality of Stara Zagora.Даница Христова представя "Алвеоли от хартия" в София


Представя Радослав Чичев

За книгата:

„Ярка образност и внимателна авторефлексия. Тази поезия не е беззащитна, тя познава образците и осмисля митологемите в дълбочина. Въпреки крехкостта, която загатва заглавието, дебютната стихосбирка на Даница Христова безстрашно отваря вратата към сериозната поезия. И има какво да добави.

„Алвеоли от хартия“ ще ви прикани да надникнете в собственото си несъзнавано. Открито и без възможност да се самозалъгвате. Защото именно през Словото става видим „тигърът в основите на къщата“, за който Даница Христова знае. За който – в различни аспекти – тази книга е.“

– Ина Иванова

Даница Христова е лауреат на тридесет и деветото издание на Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ (2022). Книгата се издава със съдействието на Община Стара Загора.

 

s1


Literary meeting with Stanislava Stanoeva

The Svetofar team invites you to a literary meeting with Stanislava Stanoeva

 

17/05/24

19:00

 

Stanislava Stanoeva is the author of the poetry books "Death of the Executioner" (1999), "Flight in the Stone" (2003), "Cities and Other Islands" (2009), "Theory of Everything" (2012), "Forms of Life" ( 2017), Divine Particles (2020) and the short story collection Grass and Stars (2022). Her works have been translated into Turkish, English, German and Norwegian and have been included in numerous anthologies and collections in our country and around the world.Литературна среща със Станислава Станоева

Екипът на Светофар ви кани на литературна среща със Станислава Станоев

 

17/05/24

19:00

 

Станислава Станоева е автор на поетичните книги „Смъртта на палача“ (1999), „Полет в камъка“ (2003), „Градове и други острови“ (2009), „Теория на всичко“ (2012), „Форми на живот“ (2017), „Божествени частици“ (2020) и на сборника с разкази „Трева и звезди“ (2022). Нейни произведения са преведени на турски, английски, немски и норвежки и са включени в множество антологии и сборници у нас и по света.


s2


Sensation of linden

"A Sense of Lips" combines poetry, music and the art of creating perfume. On May 18 from 3 to 10 p.m. at Svetofar you will be able to enjoy all three. Veselina Angelova's poems from her book "Heart and Lips" will be accompanied by the pre-classical works of Schumann, Grieg, J.S. Bach and others, while Monika Gospodinova welcomes you with her newly created linden-scented perfume “Poetry”.

About Veselina Angelova's new book of poetry, her editor Ninko Kirilov says: "I'll let you in on a secret: Veselina Angelova has a personal angel who sometimes sits at a traffic light and shakes her feet. When one of his shoes falls off, she starts writing. In place of his heart, he has lindens. And she refines this lacy sensibility in words, as if in Heart and lindens, the metaphors and images give way to the important - in the way that this book does, makes us rethink the world, ourselves and the world within us. And if this sounds abstract to you, because you haven't read the book yet, Veselina Angelova's words will not escape, they will be waiting for you of the world. And lindens and hearts."

"Poetry" is an organic perfume with the scent of a Linden flower, created by the Bulgarian fashion brand MGriel fashion. The aromatic composition is for men, and its development was inspired by the immense imagination and essence of the poet. It is the embodiment of the romantic, warm, enveloping manifestation of creative thought, with which poetry immerses us in its multi-layered measurability, even in a simple walk under the lime trees. The perfume is part of the brand's collection of organic fragrances, with which it encourages an ecologically clean lifestyle and environmental protection. https://www.mgriel.com/ Усещане за липа

„Усещане за липи“ съчетава поезията, музиката и изкуството да създаваш парфюм. На 18 май от 15 до 22 ч. в „Светофар“ ще можете да се насладите и на трите. Стиховете на Веселина Ангелова от нейната книга „Сърце и липи“ ще бъдат съпроводени от предкласическите произведения на Шуман, Григ, Й.С. Бах и др., докато Моника Господинова ви посреща с новосъздадения си парфюм с аромат на липа “Poetry”.

За новата книга с поезия на Веселина Ангелова нейният редактор Нинко Кирилов казва: "Ще ви издам една тайна: Веселина Ангелова си има личен ангел, който понякога седи в един светофар и си клати краката. Когато някоя от обувките му падне, тя започва да пише. На мястото на сърцето си той има липи. И обратното. А тя рафинира тази дантелена чувствителност в думи и ни я дава сякаш между другото. В Сърце и липи метафорите и образите отстъпват на голямото, на важното - на начина, по който тази книга ни кара да преосмислим света, себе си и света в себе си. И ако това ви звучи абстрактно, защото още не сте прочели книгата, върнете се тук и после. Думите на Веселина Ангелова няма да избягат, ще ви чакат. Като всички лични ангели на света. И липи. И сърца."

"Poetry" е органичен био парфюм с ухание на цвят от Липа, дело на българския моден бранд MGriel fashion. Ароматната композиция е за мъже, като разработката му е вдъхновена от необятното въображение и същност на поета. Той е олицетворение на романтичното, топло, обгръщащо проявление на творческата мисъл, с която поезията ни потапя в многопластовата си измеримост, дори в простичката разходка под липите. Парфюмът е част от колекцията органични аромати на марката, с които подканя към екологично чист начин на живот и опазване на околната среда. https://www.mgriel.com/


s3


Creative writing course with Ninko Kirilov

The Svetofar team invites you to enroll in a creative writing course with Ninko Kirilov in our cozy space.

 

WHAT?

The course will examine features and specifics mainly in the construction of author's texts by the students in poetry and short prose. Some of the topics around poetic texts will be about classical and free verse, construction of metric, imagery and metaphor in poetry; in prose, part of the emphasis will be on the creation of a solid image of characters, structure and realism of dialogue, symbols and meaning of the overall structure of the narrative, etc.

A detailed plan for the distribution of topics by day will be published before the start of the course.

 

WHEN?

The course will take place over four consecutive Sundays (May 12, May 19, May 26, June 2) from 3 to 6 p.m. You can sign up in advance for one or more of the days. Each student who completes the full course (not just a single day) will receive a diploma certifying this. The price of the course is BGN 200 for the entire duration or BGN 50 for each selected date. Places for students are limited, so hurry!

 

WHO?

Ninko Kirilov is a writer, poet and playwright, author of seven books. His texts have been translated into English, Italian, Spanish, Serbian and Montenegrin. He is an editor of books of poetry and prose.

 

HOW?

For registration and other questions, please write an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WE ARE EXPECTING YOUКурс по творческо писане с Нинко Кирилов

Екипът на Светофар ви кани да се запишете на Курс по творческо писане с Нинко Кирилов в нашето уютно пространство.

 

КАКВО?

В курса ще се разгледат особености и специфики основно в изграждането на авторски текстове от страна на курсистите в поезията и кратката проза. Някои от темите около поетичните текстове ще са за класически и свободен стих, изграждане на метрика, образност и метафорика в поезията; в прозата част от акцентите ще са върху създаването на плътен образ на герои, структура и реалистичност на диалогизирането, символи и значение на цялостната постройка на разказа и др.

Подробен план за разпределение на темите по дни ще бъде публикуван преди началото на курса.

 

КОГА?

Курсът ще се проведе в рамките на четири последователни недели (12 май, 19 май, 26 май, 2 юни) от 15 до 18 ч. Можете да се запишете предварително за един или няколко от дните. Всеки от курсистите, които завършат пълния курс (не само отделен ден), ще получи диплом, удостоверяващ съответното. Цената на курса е 200лв за цялата продължителност или 50лв за всяка избрана дата. Местата за курсисти са ограничени, така че побързайте!

 

КОЙ?

Нинко Кирилов е писател, поет и драматург, автор на седем книги. Негови текстове са превеждани на английски, италиански, испански, сръбски и черногорски. Редактор е на книги с поезия и проза.

 

КАК?

За записване и други въпроси, моля, пишете мейл до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

 

s4FACEBOOK

INSTAGRAM

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments