ActiveYouth4Life

 

ActiveYouth4Life σε δράση

Το ActiveYouth4Life είναι ένα έργο με κύριο στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και της βιώσιμης και περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι στοχεύει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που αγωνίζονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, τα οποία στις μέρες μας παρατηρούνται όλο και περισσότερο ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας των νέων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελεί το εφαλτήριο για την αλλαγή του επείγοντος ζητήματος της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα ActiveYouth4Life συμβάλλει ήδη σε αυτή την αλλαγή μέσω όλων των βημάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της κοινοπραξίας μας .

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;

Τους τελευταίους μήνες, αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ευαισθητοποίηση των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα και την αειφορία μέσω της κινηματογραφικής δημιουργίας. Χρήσιμα εργαλεία, υλικό και δημιουργικοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, ώστε να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας με μια απλή μεθοδολογία κινηματογράφησης, χωρίς να χρειάζεται να είναι ειδικοί στον τομέα. Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής του εγχειριδίου, ενισχύονται στους νέους συγκεκριμένες ικανότητες LIFEComp, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ευελιξία, η ευημερία και η ενσυναίσθηση.

Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα του εγχειριδίου σε κάθε χώρα, εμπλέκοντας τους νέους στη διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής. Υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν ιδέες με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κλιματικής αλλαγής και να αποκτήσουν κίνητρα για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο υλικό και τις ιδέες του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης και δουλεύοντας ως ομάδα, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα χώρο διαλόγου, έμπνευσης και συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου το τελικό προϊόν ήταν οι ταινίες μικρού μήκους που έδειχναν πώς η κλιματική αλλαγή έχει τις επιπτώσεις της ακόμη και σε τοπικό επίπεδο και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα κάνοντας μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

 

Ζώντας σε μια ψηφιακή και ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή, οι νέοι χρειάζονται διεγερτικά και προκλητικά περιβάλλοντα μάθησης. Για το λόγο αυτό, το επόμενο βήμα μας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δωματίων απόδρασης με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά. Η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού οπτικά και διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μπορεί να παρακινήσει τους νέους να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν για να αγωνιστούν για καλύτερες κοινωνίες. Τέλος, λύνοντας κουίζ και γρίφους για να ξεφύγουν από ένα δωμάτιο, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες, όπως δεξιότητες κριτικής σκέψης και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να τους υποστηρίξουν περαιτέρω και να τους ενθαρρύνουν να συνδεθούν και να ενδυναμωθούν ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ευδοκιμήσουν ως ενεργοί πολίτες στη σημερινή κοινωνία.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα "Active Youth 4 Life":

Στην ιστοσελίδα: https://activeyouth4life.eu/

Στη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/activeyouth4life/

 

 

ActiveYouth4Life in action

ActiveYouth4Life is a project with the main objective of strengthening the participation of young people in society and their sustainable and environmental awareness. What does this mean in practice? It means that it aims to form active citizens who fight effectively to tackle the problems of climate change, which nowadays are increasingly observed even at the local level.

It is an indisputable fact that strengthening the initiative and cooperation of young people to deal with environmental problems is the springboard for changing the urgent issue of the climate crisis. For this reason, the ActiveYouth4Life program is already contributing to this change through all the steps taken so far within our consortium.

What has happened so far?

Over the past few months, we have developed an educational manual to raise awareness among young people about environmental issues and sustainability through filmmaking. Useful tools, material and creative ways of approaching these issues are included in the manual to equip youth workers with a simple filming methodology, without the need to be an expert in the field. At the same time, through the implementation of the manual, specific LIFEComp competencies such as communication, cooperation, flexibility, well-being and empathy are strengthened in young people.

We had the opportunity to test the effectiveness of the manual in each country by involving young people in the piloting process. Under the guidance of an instructor and following the steps outlined in the manual, participants collaborated and exchanged ideas with the ultimate goal of creating a short film for environmental awareness. During this process, young people had the opportunity to develop their personal skills and to raise awareness of climate change issues and gain motivation to take initiatives to protect the environment. In addition, using the suggested material and ideas of the Training Manual and working as a team, they managed to create a space of dialogue, inspiration and collaboration, within which the final product was short films showing how climate change has its effects even at a local level and how we can tackle these problems by making small but significant changes in our daily lives.

 

What is the next step?

Living in a digital and rapidly changing age, young people need stimulating and challenging learning environments. For this reason, our next step is to develop digital escape rooms with the aim of promoting the active participation of young people in society. Creating a more visually appealing and interactive learning environment can motivate young people to participate and work together to fight for better societies. Finally, by solving quizzes and puzzles to escape a room, young people can develop critical skills such as critical thinking skills and digital skills to further support and encourage them to connect and empower themselves to take initiative and thrive as active citizens in today's society.

You can learn more about the "Active Youth 4 Life" program:

On the website: https://activeyouth4life.eu/

On Facebook page: https://www.facebook.com/activeyouth4life/