Sundance Film Festival

 

BLERTA BASHOLLI 'Woke up' IN THE MAIN COMPETITION IN SUNDANCE FESTIVAL

The debut film of the director and screenwriter Blerta Basholli "Awake" (Hive) has been selected in the main official competition at the famous ‘Sundance Film Festival’ to be held in January 2021 in the United States of America.

'Zgjoi' is a film based on real events that portrays Fahrije (played by Yllka Gashi) who, in search of her husband lost during the war in Kosovo, starts an agricultural business to ensure the survival of the family, in a traditionally patriarchal environment where its ambition to develop is not well received. Agricultural work is starting to go well, except for bees, which are very chaotic and aggressive towards it. On the journey to find peace with the bees, she also begins to find peace with herself.

The director and screenwriter Blerta Basholli expressed her happiness regarding her participation in Sundance, and especially for the topic that this film deals with, for the successful women of Krusha e Madhe: “A special thanks is to Mrs. Fahrije Hoti, who shared with us her story, a story which was a real inspiration for me as a woman and I hope it will be for many other women and girls as well ”. Director Basholli also thanked the entire film crew for which she said that: "it was a perfect combination of a group of filmmakers from many different countries who contributed immensely in all stages of the film".

"I am very happy that after almost 5 years of work we will bring to the public a very important story for us, I want to thank the whole team and the director Basholli and in particular Mrs. Fahrije who trusted us to tell her story in the film ". - said the main producer of the film Yll Uka.

The main role is played by Yllka Gashi, while in other roles appear Çun Lajçi, Kumrije Hoxha, Aurita Agushi, Kaona Sylejmani, Mal Noah Safçiu, Adriana Matoshi, Astri Kabashi, Molikë Maxhuni, Blerta Ismaili, Valire Haxhijaj Zeneli, Armend Smajli, Ilir Prapashtica Xhejlane Terbunja, Shkelqim Islami etc., photography director Alex Bloom, editor Edis Saraçi and Félix Sandri, co-producer Valon Bajgora, Agon Uka, Britta Rindelaub, Kristijan Burovski, Tomi Salkovski, Paskal Semini.

"Zgjoi" is a film co-production between Kosovo, Switzerland, Albania and Northern Macedonia supported by the Kosovo Cinema Center, the Federal Office for Culture FOC and Cinéforom (Switzerland), the Film Agency of Northern Macedonia and the National Cinematography Center (Albania), produced by Film Industry and Icon Studio with co-production by Alva Film Production, Black Cat Production, AlbaSky, Swiss National TV, while LevelK has the global sales rights.

Kosovo Cinema Center

KLA Street No. 273 10000

Pristina, Kosovo

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves

‘ZGJOI’ I BLERTA BASHOLLIT NË KONKURENCË KRYESORE NË SUNDANCE FILM FESTIVAL

Filmi debutues i regjisores dhe skenaristes Blerta Basholli “Zgjoi” (Hive) është përzgjedhë në konkurencë zyrtare kryesore në festivalin e njohur ‘Sundance Film Festival’ që do të mbahet në janar të vitit 2021 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

‘Zgjoi” është film i bazuar në ngjarje të vërtetë që portretizon Fahrijen (interpretuar nga Yllka Gashi) e cila në kërkim të burrit të sajë të humbur gjatë luftës në Kosovë, fillon një biznes bujqësor për t’a siguruar mbijetësën e familjes, në një ambient tradicionalisht patriarkal ku ambicia e saj për t’u zhvilluar nuk shihet me sy të mirë. Punët bujqësore fillojnë t’i ecin mbarë, pos bletëve që janë shumë kaotike dhe agresive ndaj sajë. Në rrugëtimin  për ta gjetur paqen me bletët, ajo fillon ta gjejë edhe paqen me vetëveten.

Regjisorja dhe skenaristja Blerta Basholli në lidhje me pjesëmarrjen në Sundance u shpreh jashtëzakonisht e lumtur, e në veçanti për temën që shtjellon ky film, për gratë e suksesshme të Krushës së Madhe: “Një falenderim i veçantë është për zonjën Fahrije Hoti, e cila ndau me ne tregimin e saj, tregim i cili ishte inspirimi i vërtetë për mua si grua e shpresoj të jetë edhe për shumë gra e vajza të tjera”. Regjisorja Basholli falenderoi edhe të gjithë ekipin e filmit për të cilin u shpreh se: “ ishte një kombinim perfekt i një grupi filmbërësish nga shumë vende të ndryshme që kontribuan jashtë mase në të gjitha fazat e realizimit të filmit”.

“Jam shumë i lumtur që pas një pune gati 5 vjeçare do të sjellim para publikut një rrëfim shumë të rëndësish për ne, dua të falenderoj të gjithë ekipin dhe regjisoren Basholli e në veçanti zonjën Fahrije që na besoi tregimin e sajë që ta realizojmë në film”. – u shpreh producenti kryesor i filmit Yll Uka.

Rolin kryesor e luan Yllka Gashi, ndërsa në rolet tjera paraqiten Çun Lajçi, Kumrije Hoxha, Aurita Agushi, Kaona Sylejmani, Mal Noah Safçiu, Adriana Matoshi, Astri Kabashi, Molikë Maxhuni, Blerta Ismaili, Valire Haxhijaj Zeneli, Armend Smajli, Ilir Prapashtica, Xhejlane Terbunja, Shkelqim Islami etj, drejtor fotografie Alex Bloom, montazher Enis Saraçi dhe Félix Sandri, bashkëproducent Valon Bajgora, Agon Uka, Britta Rindelaub, Kristijan Burovski, Tomi Salkovski, Paskal Semini.

“Zgjoi“ është një bashkëprodhim filmik në mes të Kosovës, Zvicrrës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, Zyra Federale për Kulturë FOC dhe Cinéforom (Zvicërr), Agjencia e Filmit e Maqedonisë së Veriut dhe Qendra Kombëtare për Kinematografi (Shqipëri), prodhuar nga Industria Film dhe Ikonë Studio me bashkëprodhim nga Alva Film Production, Black Cat Production, AlbaSky, Swiss National TV, ndërsa të drejtat e shitjes globale i ka LevelK.

Qendra Kinematografike e Kosovës

Rruga UÇK Nr 273 10000

Prishtinë, Kosovë

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com 

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments