СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ”

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ”

Специалността е създадена с цел да отговори на нуждата в българските театри от качествен управленски персонал в администрацията и художествено-техническите служби, както и от необходимостта от обучени педагози по театрално изкуство за извънучилищни дейности, културни центрове и читалища.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

„Театрална продукция” е нова програма, в която имате възможност да навлeзете в света на театралното изкуство - от общо въведение към конкретни функции, дейности и професии в театъра.  Екипът от преподаватели са утвърдени практици със сериозен академичен опит: проф. чл.-кор. Пламен Марков, доц. Веселин Ранков, ас. д-р Петър Кауков, д-р Десислава Стойчева, д-р Екатерина Кънчева. 

В  хода на обучението си ще се запознаете с основните школи, методи, технологии и техники, видове екипи и т.н. Ще навлезете в богатия спектър от естетически и организационни направления в съвременните сценични изкуства. Ще придобиете теоретични знания и практически умения за създаването, продуцирането и изпълнението на театралната продукция, за художествените и за организационните и техническите аспекти на сценичното творчество. При постигнати високи резултати в някои от базисните дисциплини, ще имате възможност да продължите обучението си и в други, паралелни бакалавърски програми в НАТФИЗ.

КАКВО Е ОБУЧЕНИЕТО?

  1. Базисно обучение (1 – 2 семестър) – в която ще се обучавате по основните дисциплини от театралната практика и теория. На базата на показаните качества, в края на първи курс, получавате възможност за ре-профилизация:

А) Прехвърляне в специалност „Актьорство за драматичен театър“ или „Режисура за драматичен театър“ – съгласно чл. 81 от Правилника за устройство и дейността на НАТФИЗ.

Б) Продължаване на обучението в специалност „Театрална продукция“ в  следните профили: „Художествен”, „Художествено-технически“ или „Организационен“.

  1. Профилирано обучение (3 – 8 семестър) – в което ще изучавате основните театрални професии, като се профилирате чрез програмирани професионални стажове в държавни и общински културни институти, агенции, дирекции, неправителствени организации.

Завършването на обучението в бакалавърската програма е със защита на дипломен проект и полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

 КАКВА РЕАЛИЗАЦИЯ ВИ ДАВА ДИПЛОМАТА?

Завършилите специалността „Театрална продукция” придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация Експерт по театрална продукция – Художествен профил, Художествено-технически профил или Организационен профил, със следните възможностите за професионална реализация (съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.):

Профил „Художествен”: Асистент-режисьор, Управител културни дейности, Преподавател по театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности, Ръководител по театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета.

Профил „Художествено-технически”: Втори асистент-режисьор, Театър-майстор, Ръководител художествено осветление, Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Звукорежисьор, Специалист по мултимедия.

Профил „Организационен”: Ръководител проект, Мениджър продажби, Маркетинг мениджър, Ръководител на отдел по маркетинг, Ръководител на отдел по продажбите, Ръководител звено за връзки с обществеността, Ръководител звено „Реклама”, Мениджър „Връзки с обществеността”, Мениджър „Реклама”, Мениджър „Проекти”, Експерт „Програми и проекти”, Ръководител на отдел в културните дейности.

 ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

При подаването на документите трябва да депозирате комплектувано портфолио – информация за участия на кандидата в областта на изкуството/културата/медиите или други публични изяви. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 10 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MPG-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Звуковите материали трябва да са във формат MP-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. При приемане на документите, портфолиото се запечатва в плик с името на кандидата.

Приемните изпити по специалността „Театрална продукция” се провеждат в два кръга:

 I кръг (писмен, анонимен)

Есе по зададена тема, свързана с естетическите и емоционалните преживявания на кандидата. Продължителност: 4 часа.

Забележка: За издържалите I кръг от кандидатстудентските изпити в която и да е специалност в НАТФИЗ, успехът от явяването им се зачита като оценка за издържан I кръг за специалност „Театрална продукция“.

 II кръг (устен изпит) – Поставени устно задачи от страна на комисията, свързани с представеното портфолио, организационни умения, рефлективност при вземане на решения, предразположение за работа в екип. Събеседване с комисията за общата и театрална култура на кандидата.

За кандидатстване за тази специалност НАТФИЗ дава възможност за допълнително записване до 10.09.2018.

 

Cherna Dupka 19Hora s kufari 1

Papas in motion 12Sedemte kozleta 3
Tropalan 6Крайова

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments